வெளியீடுகள் தொகுப்பு

இந்த வெளியீடுகளை பத்தரமுல்லாவின் மாநில மரக் கழக தலைமை அலுவலகத்திலிருந்து சேகரிக்கலாம். T.P.- 011-2866601 - 5.


Timber Trees Hand Out 01 - Khaya

Timber Trees Hand Out 02 - Champak (Ginisapu)

Timber Trees Hand Out 03 - Satin (Burutha)

Timber Trees Hand Out 04 - Rose gum (Eucalyptus)

Timber Trees Hand Out 05 - Arjun Tree (Kumbuk)

Timber Trees Hand Out 06 - Persion Lilac (Lunumidella)

Timber Trees Hand Out 07 - Mahogany (Bay Wood)

Timber Trees Hand Out 08 - Tallow Wood

Timber Trees Hand Out 09 - Pinus

Timber Trees Hand Out 10 - Teak

Wooden Wonders of Sri Lanka

Thirasara Wana Waga Kalamanakaranaya

Biodiversity Park - Minneriya

Jaiwa Wiwidathwaya (Urumaya Surakimu)

Biodiversity between five Eras

Kaluwara

Jaiwa Wiwidathwaya

Jaiwa Wiwidathwaya Apege Jeewayai