மாநில மரக் கூட்டுத்தாபன சுற்று பங்களாக்கள்

இடங்கள்: கோவிட் 19 வழிகாட்டுதலின் கீழ் பங்களாக்கள் முன்பதிவு செய்யலாம்

Places of obtaining & submitting application form :

State Timber Corporation "Sampath Paya" No. 82, Rajamalwatta Road, Battaramulla.


Documents that has to be compulsory :

National Identity Card / Passport


Payment that has to be made to obtain :

Free of Charge


Time of submitting the application form :

From 9.00 AM to 3.00 PM of any working day


Duration that takes to provide the service:

As soon as possible