சுயவிவரங்கள்/ இயக்குநர்கள் குழு/ மேலாண்மை குழு

சுயவிவரங்கள்


1 Hon. C.B. Rathnayake
வனவிலங்கு மற்றும் வன பாதுகாப்பு அமைச்சர்
 
2 Mr. Somarathne Vidanapathirana
வனவிலங்கு மற்றும் வன பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளர்
 

இயக்குநர்கள் குழு


1 Mr. U.C. Walisinghe
மாநில மரக் கூட்டுத்தாபனத்தின் தலைவர்
 
2 Dr. K. M. A. Bandara
இயக்குநர்கள் குழுவின் உறுப்பினர் (காடுகளின் கன்சர்வேட்டர் ஜெனரல்)
 
3 Mrs. B.N. Gamage
இயக்குநர்கள் குழுவின் உறுப்பினர்
 
4 Mr. G. K. Prasanna
இயக்குநர்கள் குழுவின் உறுப்பினர்
 
5 Mr. B.A. Dharmarathne
இயக்குநர்கள் குழுவின் உறுப்பினர்
 

மேலாண்மை குழு


தலைமை அலுவலகம்
1 Mr. U.C. Walisinghe
மாநில மரக் கூட்டுத்தாபனத்தின் தலைவர்
 
2 Dr. N.D. Ruwanpathirana
மாநில மரக் கழகத்தின் பொது மேலாளர்