மாநில மரக் கூட்டுத்தாபன சுற்று பங்களாக்கள்

இடம் : உடவலவேகோவிட் 19 வழிகாட்டுதலின் கீழ் பங்களாக்கள் முன்பதிவு செய்யலாம்
சுற்று பங்களாவின் இருப்பிட வரைபடம்முன்பதிவு விகிதங்கள் 2015/08/01 முதல் அமலுக்கு வரும்


Number of Persons Charges (Rs.)(including taxes)
Room No. 02(Non A/C) 5 Rs. 4,000/=
Room No. 03(Non A/C) 2 Rs. 1,500/=
Whole Bungalow(Room Nos 02 & 03) 7 Rs. 5,500/=


Note:
Equiped with : Tv, Radio, Refrigerator, 2 Drawing Room Suits & Dininng Table, 2 Bath Rooms
Climate Condition : ..
Temperature C0 Reported Minimum Temperature->17.7 C
Reported Maximum Temperature-> 37.2 C
Regular Temperature-> 29.4 C
RainFall Yearly Rainfall -> 1578 mm
Usually No Rains on February,March and end of May to September