බාගත කිරීම්

Fellowship Programe
International Blue Carbon institute Fellowship Program
From- 2024/05/27 To- 2024/07/05

Scholarship programs proposed by department of external resources
බාහිර සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් යෝජනා කරන ලද ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන්
From- -- To- --

scholarship program
බාහිර සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් යෝජනා කරන ලද ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන
From- 2024/02/20 To- 2024/03/07

Four scholarship programs proposed by department of external resources
බාහිර සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් යෝජනා කරන ලද ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන් හතරක්
From- 2024 February To- --

Registration of wooden furniture, wood based products & wooden crafts suppliers for 2024
2024 වසර සඳහා දැවමය ගෘහභාණ්ඩ, දැව ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන හා දැවමය කලාත්මක නිර්මාණ සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම
From- 2024/01/19 To- 2024/02/15

Contractor Registration 2024
දැව සැපයීම් සදහා නවක කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම හා ලියාපදිංචි කොන්ත්‍රාත්කරුවන් යාවත්කාලීන කිරීම - 2024 වර්ෂය
From- 2023/11/29 To- 2024/01/15

Application for Registration of Pinus Exporters
පයිනස් දැව කඳන් අපනයනය කිරීම සඳහා 2022 සහ 2023 වර්ෂයන් වෙනුවෙන් රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවේ ලියාපදිංචි වීමේ අයදුම්පත්‍රය. ලියාපදිංචි ගාස්තු ලෙස රු.1000ක් අය කෙරේ.
From- -- To- --

SEMINAR - Program Description
Seminar on the Implementation of United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) and Sandstorm Prevention for Senior Officials from BRI Countries
From- 2023/10/25 To- 2023/11/14

Application for Registration of Pinus Exporters
පයිනස් දැව කඳන් අපනයනය කිරීම සඳහා 2022 සහ 2023 වර්ෂයන් වෙනුවෙන් රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවේ ලියාපදිංචි වීමේ අයදුම්පත්‍රය. ලියාපදිංචි ගාස්තු ලෙස රු.1000ක් අය කෙරේ.
From- -- To- --

REGISTRATION OF WOODEN FURNITURE, WOOD BASED PRODUCTS & WOODEN CRAFTS SUPPLIERS FOR YEAR – 2023
2023 වසර සඳහා දැවමය ගෘහ භාණ්ඩ , දැව ආශ්‍රිත් නිෂ්පාදන හා දැවමය කලාත්මක නිර් මාණ සැපයුම්කරුවන් ලියාපදංචි කිරීම.
From- 2023/05/27 To- 2023/06/23

Application Form (Internal Applicants Only)
අයදුම්පත්‍රය ( අභ්‍යන්තර අයදුම්කරුවන් සඳහා පමණි )
From- 2022/12/13 To- 2022/12/29

දුම්රිය ප්‍රමාද සහන ඉල්ලුම් කිරීම සම්භන්දව
දුම්රිය ප්‍රමාද සහන ඉල්ලුම් කිරීම සම්භන්දව
From- 2022/11/17 To- --

Contractor Registration 2023
දැව සැපයීම් සදහා නවක කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම හා ලියාපදිංචි කොන්ත්‍රාත් කරුවන් යාවත්කාලීන කිරීම - 2023 වර්ෂය
From- 2022/11/28 To- --

REQUEST FOR PROPOSALS (RFP)
Selection of a Consultancy firm For Preparation of the Corporate/Strategic Plan of State Timber Corporation 2023 - 2027
From- 2022/11/14 To- 2022/12/14

SUPPLIER REGISTRATION 2023
සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම 2023
From- 2022/10/13 To- 2022/11/17

STC Efficiency Bar Examination 2022
කාර්‍යක්ෂමතා කඩයිම් විභාගය 2022
From- 2022/09/30 To- 2022/10/02

Special Notice
2022/04/11 සහ 2022/04/12 දිනයන්හි කාර්යාල වසා තැබීම
From- 2022/04/11 To- 2022/04/12

රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ : 02/2021(V)
රාජ්‍ය සේවය සාමාන්‍ය පරිදි පවත්වාගෙන යාම
From- 2021/10/01 To- --

Maintaining the Public Service under Normalcy
රාජ්‍ය සේවය සාමාන්‍ය පරිදි පවත්වාගෙන යාම-චක්‍රලේඛ අංකය:02/2021(IV)-2021
From- 2021-08-06 To- --

STC Efficiency Bar Examination Application
රාජ්‍ය දැව සංස්ථා කාර්‍යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග අයදුම්පත
From- 2021/07/28 To- 2021/08/06

STC Efficiency Bar Examination Syllabus - 2020
රාජ්‍ය දැව සංස්ථා කාර්‍යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග විෂය නිර්දේශය
From- -- To- --

STC Approved Cadre & Job Description
රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවේ තනතුරැ සහ ඊට අදාල රාජකාරී ලැයිස්තුව
From- -- To- --

Contractors Registration and Update 2021
දැව සැපයීම් සදහා නවක කකොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදංචි කිරීම හා ලියාපදංචි කොන්ත්‍රාත්කරුවන් යාවත්කාලීන කිරීම - 2021 වර්ෂය
From- 2021/01/18 To- --

Charges for testing
රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවේ පර්යේෂණ අංශය විසින් පරීක්ෂා කර ගත හැකි පරීක්ෂණ වර්ග වලට අදාලව ලබා දිය යුතු සාම්පල වල මිමි ප්‍රමාණ සහ පරීක්ශණය සඳහා අය කරන මිල ගනන් පත්‍රිකාව
From- -- To- --

කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම
2020 වර්ෂය - දැව සැපයුම් Contractor Registration-2020
From- 2020/05/29 To- 2020/06/12

කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අයදුම්පත
2020 වර්ෂය - දැව සැපයුම්
From- 2020/05/29 To- 2020/06/12

බැංකු සදහා වන ණය වාරික අයකිරීම් සම්බන්දව දැනුවත් කිරීම
COVID-19 වසංගතය හේතුවෙන් බැංකු වලින් ණය වාරික පමාකිරීමේ පහසුකම් සඳහා සහන ලබා ගැනීමට අදාල ඉල්ලීම 2020-04-30 දිනට පෙර ඔබ ණයග් ගත් බැංකු ශාඛාවට භාර දීමට කටයුතු කරන්න.
From- 2020/04/16 To- 2020/04/30

Application for Information Request under the Right to Information Act
තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවසිකම් පනත අනුව තොරතුරු ඉල්ලීමේ අයදුම්පත්‍රය
From- -- To- --