ප්‍රධාන කර්යාලයේ ප්‍රධාන දුරකථන / ෆැක්ස් අංක සහ ඊමේල් ලිපින

ප්‍රධාන කාර්යාලය

අංක 82,
සම්පත්පාය”,
රජමල්වත්ත පාර,
බත්තරමුල්ල.
පොදු දුරකථන අංක : 011-2866601 - 5
පොදු ෆැක්ස් අංකය : 011-2866623