රූප ගැලරිය

Signing bond with mortgage bank


1ts Day New Year Celebration 2024


Hon. Pavithra Wanniarachchi s State Timber Corporation Visit


1ts Day New Year Celebration 2023


රාජ්‍ය දැව සංස්ථාව ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ආහාර බෝග වගාකිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ සමාරම්භක අවස්ථාව


appoint board menbers in state timber corporation


Mr. M. S. Karunarathna appointed as the new Chairman of State Timber Corporation


1ts Day New Year Celebration 2022


Openning Ceremony - State Timber Corporation Narahenpita Furniture Showroom


රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවේ ක්ෂේත්‍ර රාජකාරී වල නියතු නිලධාරීන් වෙනුවෙන් වන වගා වල දැව අස්වැන්න ඇස්තමේන්තු කිරීම හා GPS තාක්ෂණය යොදාගැනීම පිළිබඳව න්‍යායාත්මක හා ප්‍රායෝගික දැණුම ලබා දීමේ පුහුනු ව


රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවේ ගෘහ භාණ්ඩ ක්ෂේත්‍රයේ සේවාවේ නියතු සේවකයන් සඳහා NVQ කුසලතාව ලබා දීම


1ts day new year celebration 2021


Hon. C.B. Rathnayake s State Timber Corporation Visit


Hon. C.B. Rathnayake appointed as the new Minister of Ministry Wildlife and Forest Conservation


State Timber Corporation Dengu Mardana Campaign

Chairman's Keppetipola Field VisitChairman's Kurunegala Field Visit


Sramadana Campaign at State Timber Corporation 2020.02.06

Planted trees at State Timber Corporation head Office, as a part of the Independance day Celibration 2020


Mr. Udaya C. Walisinghe appointed as the new Chairman of State Timber Corporation


1ts day new year celebration 2020


Signing of agreement between State Timber corporation & Sri Lanka State Plantation Corporation to purchase untreated Sleepers and Transmission Poles from SLSPC on the 30th of May at State Timber Corporation Head Office

"Bak Maha Divuruma"- National Pledge to eradicate drug menace, to make Sri Lanka a drugs free country at a solemn ceremony held at the State Timber Corporation , Head Office , Battaramulla on 4th April 2019

Mrs. Niluka Ekanayake appointed as the new Chairman of State Timber CorporationNational Business Excellence Gold Award in 2018


Dr. N.D. Ruwanpathirana appointed as the new General Manager of State Timber Corporation


Issuing Licenses For Moratuwa Carpenters


Mr. Shantha Bandara appointed as the new Chairman of State Timber Corporation50 th50 th Anniversary Celebration of the State Timber Corporation Religious Observance at Nallur kovil Jaffna


50 th Anniversary Celebration of the State Timber Corporation Religious Observance at Ruwanveliseya Kanchuka Puja


50 th Anniversary Celebration of the State Timber Corporation Religious Observance at Madu Church Mannar


National Business Excellence Gold Award in 2017


Laying the foundation stone of assistant regional managers office and workers quarters in KumbukkanaLaying the foundation stone of assistant regional managers office and workers quarters in Anuradhapura


Acting Genaral Manager Start his DutyState Timber Corporation won the National Business Excellence Golden Award in 2016


Book launch ceremony of "Sri Lankan Timber Trees Timber Properties & Uses Timber Manual" by Dr. Nimal Ruwanpathirana (DGM Research & Development)


New Minister & Officials assumes duties