පැතිකඩ / අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය / කළමනාකරණ කණ්ඩායම

වනජිවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍ය

ගරු පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි


වනජිවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශ ලේකම්

ආර්.එම්.සී.එම්. හේරත් මහත්මිය


රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවේ සභාපති

බී. එස්. ගුණරත්න මහතා


රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවේ සාමාන්‍යාධිකාරී

ආචාර්ය එන්. ඩී. රුවන්පතිරණ


පැතිකඩ


1 ගරු පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි
වනජිවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍ය
 
2 ආර්.එම්.සී.එම්. හේරත් මහත්මිය
වනජිවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශ ලේකම්
 

අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය


1 බී. එස්. ගුණරත්න මහතා
රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවේ සභාපති
 
2 ආචාර්ය කේ. එම්. එ. බණ්ඩාර
අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජික (වන සංරක්ෂණ ජනරාල්)
 
3 මලර්මදී ගඟාදරන් මහත්මිය
අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජික
 
4 එච්. ටී. බී. දිසානායක මහතා
අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජික
 
5 එම්. ආර්. ඒ. කේ. බණ්ඩාර මහතා
අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජික
 
6 පී. ඩී. බී. බස්නායක මහතා
අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජික
 
7 බඩී. ජී. එස්. දසනායක මහතා
අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජික
 

කළමනාකරණ කණ්ඩායම


ප්‍රධාන කාර්යාලය
1 බී. එස්. ගුණරත්න මහතා
රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවේ සභාපති
 
2 ආචාර්ය එන්. ඩී. රුවන්පතිරණ
රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවේ සාමාන්‍යාධිකාරී