රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවේ සංචරක බංගලා

ස්ථානය : උඩවළවCovid19 මාර්ගෝපදේශ යටතේ බංගලා වෙන් කරවා ගත හැකිය
සංචාරක බංගලාවේ ස්ථාන සිතියමවෙන්කිරීමේ ගාස්තු 2015/08/01 දින සිට බලාත්මක වේ


Number of Persons Charges (Rs.)(including taxes)
Room No. 02(Non A/C) 5 Rs. 4,000/=
Room No. 03(Non A/C) 2 Rs. 1,500/=
Whole Bungalow(Room Nos 02 & 03) 7 Rs. 5,500/=


Note:
Equiped with : Tv, Radio, Refrigerator, 2 Drawing Room Suits & Dininng Table, 2 Bath Rooms
Climate Condition : ..
Temperature C0 Reported Minimum Temperature->17.7 C
Reported Maximum Temperature-> 37.2 C
Regular Temperature-> 29.4 C
RainFall Yearly Rainfall -> 1578 mm
Usually No Rains on February,March and end of May to September