රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවේ සංචරක බංගලා

ස්ථානය : කතරගමCovid19 මාර්ගෝපදේශ යටතේ බංගලා වෙන් කරවා ගත හැකිය
සංචාරක බංගලාවේ ස්ථාන සිතියමවෙන්කිරීමේ ගාස්තු 2015/08/01 දින සිට බලාත්මක වේ


New Circuit Bungalow Rates
Number of Persons

Charges (Rs.) (including taxes)

(March, April, August months)

Charges (Rs.) (including taxes)

(Other months)

Room No. 02(A/C) 4 Rs. 6,000/= Rs. 5,500/=
Room No. 03(Non A/C) 4 Rs. 5,000/= Rs. 4,500/=
Room No. 04 (Non A/C) 4 Rs. 5,000/= Rs. 4,500/=
Room No. 05 (A/C) 4 Rs. 6,000/= Rs. 5,500/=
Room No. 06 (A/C) 4 Rs. 6,000/= Rs. 5,500/=

Whole Bungalow

( Room No. 02, 03 , 04 , 05 & 06 )
20 Rs. 25,500/= Rs. 23,000/=


Note:
Equiped with : Tv, Radio, Refrigerator, 2 Drawing Room Suits & Dininng Table, 2 Bath Rooms
Climate Condition : ..
Temperature C0 Reported Minimum Temperature-> 17.7 C
Reported Maximum Temperature-> 37.2 C
Regular Temperature-> 29.4 C
RainFall Yearly Rainfall -> 1578 mm
Usually No Rains on February,March and end of May to September