பிராந்திய அலுவலகங்களின் பிரதான தொலைபேசி / தொலைநகல் எண்கள் மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரிகள்


Ampara Regional Office
Anuradhapura Regional Office
Bandarawela Regional Office
Boossa Complex
Colombo Regional Office
Jaffna Regional Office
Kaldemulla Complex
Kandy Regional Office
Keppetipola Complex
Kurunegala Regional Office
Matara Regional Office
Monaragala Regional Office
NuwaraEliya Regional Office
Polonnaruwa Regional Office
Ratnapura Regional Office