ටෙන්ඩර් සහ ලංසු

Pre Bid Meeting for Vehicle Insurance of STC 2024
Pre Bid Meeting for Vehicle Insurance of State Timber Corporation 2024.
From- 2024/06/03 To- 2024/06/05

PROCUREMENT NOTICE
2024 වර් ෂය සදහා දැව සැප‍යීම හා මාර්ගාසන්න ගබඩාවේ මිලදී ගැනීම හා ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම හා ඒ සදහා නවක කොන්තරාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම III වන අදියර
From- 2024/05/08 To- 2024/05/21

PROCUREMENT NOTICE
2024 වර් ෂය සදහා දැව සැපයීම සදහා ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම I අදියර යටතේ නැවත ලංසු කැඳවීම
From- 2024/05/08 To- 2024/05/21

INVITATION FOR BIDS
ප්‍රධාන කාර්යාල ගොඩනැගිල්ලේ වැසිකිළි පද්ධති 12ක් අළුත්වැඩියා කිරිම Repair of Common Toilet Blocks (12 Nos) at Head office Building, State Timber Corporation, Battaramulla.
From- 2024/01/01 To- 2024/01/18

INVITATION FOR BIDS
ලංසු සදහා ආරාධනාවයි - ගොඩනැඟිලි ඉදිකිරීම සඳහා මුද්‍රිත මිල ගණන් කැඳවීම
From- 2024/01/01 To- 2024/01/18

PROCUREMENT NOTICE
2023 වර්ෂය සදහා දැව සැපයීම සදහා ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම පයිනස් වන වගා - IIවන පියවර
From- 2023/11/14 To- 2023/11/21

TENDER NOTICE
ප්‍රදාන කාර්යාලයේ භාවිතයෙන් ඉවත් කරන ලද ද්‍රව්‍ය ටෙන්ඩර් කිරීම - 2023
From- 2023/10/02 To- 2023/10/13

PROCUREMENT NOTICE
Invitation for Bids for the Purchase of 60,000Nos. Nail Plates (Gang Nails)
From- 2023/06/28 To- 2023/08/08

Timber Free Sale
ශ්‍රේණි කරන ලද තේක්ක ඇතුලු මිශ්‍ර දැව කඳන් නිදහස් අලෙවිය මත අලෙවි කිරීම
From- 2023/04/24 To- 2023/05/31

තේක්ක යුකැලිප්ටස් දැව වර් ග වලින් විදුලි සම්ප්‍රේෂන කනු මිලදී ගැනීම
තේක්ක යුකැලිප්ටස් දැව වර් ග වලින් විදුලි සම්ප්‍රේෂන කනු මිලදී ගනු ලැබේ
From- 2023/02/06 To- --

Tende Notice
සුදු හඳුන් දැව කොටස් අලෙවි කිරීම සඳහා මුද්‍රිත මිල ගණන් කැඳවීම
From- 2022/12/12 To- 2022/12/27

PROCUREMENT NOTICE
දම්වැල් කියත් යන්ත්‍ර 100ක් සැපයීම වෙනුවෙන් ප්‍රසම්පාදනය සඳහා ලංසු කැඳවීම
From- 2022/11/11 To- 2022/11/30

Timber Free Sale
ශ්‍රේණි කරන ලද තේක්ක ඇතුලු මිශ්‍ර දැව කඳන් නිදහස් අලෙවිය මත අලෙවි කිරීම
From- 2022/11/10 To- 2022/11/24

TENDER NOTICE
අබලි ද්‍රව්‍ය ඉවත් කර ගැනීම සඳහා මිල ගනන් කැඳවීම
From- 2022/11/04 To- 2022/11/18

TENDER NOTICE
රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවේ බූස්ස, මැල්සිරිපුර සහ කුඹුක්කන යන ගබඩාවල කළුවර කඳන් අලෙවි කිරීම සඳහා මුද්‍රිත මිල ගණන් කැඳවීම.
From- 2022/11/03 To- 2022/11/24

PROCUREMENT NOTICE
කැප්පෙටිපොල සහ බූස්ස ඒකක සඳහා ඉරුම්හල් 2ක් සපයීම , සවිකිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කරවීම සඳහා ලංසු කැඳවීම
From- 2022/11/01 To- 2022/11/23

TENDER NOTICE
දැව කඳන් ප්‍රවහනය සඳහා මුද්‍රිත මිල ගනන් කැඳවීම
From- 2022/09/05 To- 2022/09/20

PROCUREMENT NOTICE
INVITATION FOR BIDS FOR THE PURCHASE OF RAW MATERIAL FOR THE FURNITURE FACTORIES AT AMPARA, BOOSSA, & KALDEMULLA
From- 2022/08/26 To- 2022/09/13

Special Notice
පයිනස් කඳන් අපනයනය සඳහා අපනයනකරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම
From- 2022/08/08 To- 2022/08/19

INVITATION FOR BIDS
ලංසු සදහා ආරාධනාවයි - තහඩු ඇණ 60,000 ක් මිලදී ගැනීම සඳහා ලංසු කැඳවීම
From- 2022/07/14 To- 2022/08/22

TENDER NOTICE
වල්ලපට්ටා මිශ්‍ර දැව කොටස් අලෙවි කිරීම සඳහා මුද්‍රිත මිල ගණන් කැඳවීම
From- 2022/06/02 To- 2022/06/21

AMENDMENT TO INVITATION FOR BIDS
Invitation of Bids for the Purchase of 160,000 Liters. of Coal tar Creosote Oil
From- 2022/03/11 To- 2022/05/09

INVITATION FOR BIDS
Invitation of Bids for the Purchase of 160,000 Liters. of Coal tar Creosote Oil
From- 2022/03/11 To- 2022/04/25

Selection of a Consultancy Firm
Selection of a Consultancy firm for preparation of the Corporate/Strategic Plan of State Timber Corporation 2022 - 2026
From- 2022/04/05 To- 2022/04/29

TENDER NOTICE
පුද්ගලික ඉරුම්හල් සවි කිරීම සඳහා මුද්‍රිත මිල ගණන් කැඳවීම
From- 2022/04/04 To- 2022/05/04

INVITATION FOR BIDS
Obtaining Air Conditioned bus on daily rental basis to Transport Employees to Head Office via Expressway from Matara.(2022/2023)
From- 2022/03/02 To- 2022/03/23

TENDER NOTICE
ප්‍රධාන කාර්යාලයේ භාවිතයට නොගන්නා පරිගණක උපාංග ටෙන්ඩර් කිරීම 2022
From- 2022/01/13 To- 2022/01/21

INVITATION FOR BIDS
ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් සඳහා මුද්‍රිත මිල ගණන් කැඳවනු ලැබේ
From- 2021/12/07 To- 2021/12/27

INVITATION FOR BIDS
ලංසු සදහා ආරාධනාවයි - තහඩු ඇණ 100,000 ක් මිලදී ගැනීම සඳහා ලංසු කැඳවීම
From- 2021/09/27 To- 2021/12/07

Special Notice
2022 වසර සඳහා ගෘහ භාණ්ඩ සැපයුම්කරුවන් ලියාපදින්චි කිරීම
From- 2021/10/22 To- 2021/12/24

විශේෂ නිවේදනයයි
ජනප්‍රිය මිමි වලින් යුත් තේක්ක, කුඹුක්, කොස් ඇතුළු විවිධ පංතිවල ඉරූ දැව අලෙවි කිරීම සඳහා මුද්‍රිත මිල ගණන් කැඳවීම
From- 2021/10/11 To- 2021/10/27

Special Notice-INSURANCE FOR EMPLOYEES 0f STC
SURGICAL AND HOSPITALIZATION INSURANCE FOR EMPLOYEES OF STATE TIMBER CORPORATION (2021/2022)
From- 2021/08/21 To- 2021/08/30

දැව තක්සේරු මිල ගනණ් යටතේ අළෙවි කිරීම
2021/06/28 දින සිට දැව තක්සේරු මිල ගනණ් යටතේ අළෙවි කිරීම
From- 2021/06/28 To- --

PROCUREMENT NOTICE
Purchase of Coal tar Creosote oil 160,000 Liters:-__This refers to the Invitation for Bids published in Daily News on 30th of April 2021 in respect of the above
From- 2021/07/08 To- 2021/07/08

PROCUREMENT NOTICE
ක්‍රියෝසෝට් තෙල් ලීටර 160000 ක් මිලදී ගැනීම සඳහා ලංසු කැඳවීම
From- 2021/05/06 To- 2021/06/09

TENDER NOTICE
Alcobronz Frame Saw ඉරුම් යන්ත්‍ර අළුත්වැඩියාවන් සඳහා මිල ගණන් කැඳවීම
From- 2021/04/29 To- 2021/05/28

Need a Furniture Store
රත්මලාන අවට ගෘහ භාණ්ඩ ගබඩා කිරීම සඳහා ‍යෝග්‍ය ගොඩනැගිල්ලක් බදු පදනම මත ලබා ගැනීම සඳහා මිල ගනන් කැඳවීම
From- 2021/04/05 To- 2021/04/27

TENDER NOTICE
රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවේ මින්නේරිය, මැල්සිරිපුර, රත්මලාන, කල්දෙමුල්ල යන ගබඩාවල තේක්ක කඳන්ද කිතුල්ගල ගබඩාවේ ග්‍රාන්ඩිස් කඳන්ද අලෙවි කිරීම සඳහා මිල ගනන් කැඳවනු ලැබේ
From- 2021/02/24 To- 2021/03/15

TENDER NOTICE
රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවේ තලාව, බූස්ස, අම්පාර හා මදවච්චිය යන ගබඩා වල තේක්ක දැව කඳන් අලෙවි කිරීම සඳහා මිල ගණන් කැඳවීම
From- 2021/02/16 To- 2021/03/02

Timber Free Sale
ශ්‍රේණි කිරීම මඟින් මිල අඩු කරන ලද තේක්ක දැව කඳන් අලෙවි කිරීම
From- 2021/02/22 To- 2021/03/08

INVITATION FOR BIDS
Invitation for Bids for the Purchase of 500 CU.M Imported Sawn Timber – Full Sawn (Kempas)
From- 2021/02/09 To- 2021/03/22

TENDER NOTICE
රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවේ නව ගෘහ භාණ්ඩ ප්‍රදර්ශනාගාරයන් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා යෝග්‍ය ගොඩනැගිලි බදු පදනම මත ලබාගනීම සඳහා මිල ගණන් කැඳවීම
From- 2021/01/29 To- 2021/02/12

INVITATION FOR BIDS
ලංසු සදහා ආරාධනාවයි
From- 2021/01/01 To- 2021/01/20

Timber Free Sale
ශ්‍රේණි කිරීම මඟින් මිල අඩු කරන ලද තේක්ක දැව කඳන් අලෙවි කිරීම
From- 2020/12/18 To- 2020/12/31

REGISTRATION OF SUPPLIERS FOR THE SUPPLY OF NON WOODEN & WOODEN FURNITURE FOR THE YEAR 2021
2021 වර්ෂය සඳහා දැව හා දැවමය නනොවන ගෘහ භාණ්ඩ සැපයීම සඳහා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම
From- 2020/12/08 To- 2020/12/24

INVITATION FOR BIDS
ලංසු සදහා ආරාධනාවයි
From- 2020/12/07 To- 2020/12/23

TENDER NOTICE
රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවේ තලාව හා මදවච්චිය යන ගබඩා වල තේක්ක දැව කඳන් අලෙවි කිරීම සඳහා මිල ගණන් කැඳවීම
From- 2020/12/01 To- 2020/12/15

TENDER NOTICE
දැව කඳන් ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා ටෙන්ඩර් කැඳවීම 2021
From- 2020/11/26 To- 2020/12/10

TIMBER SALE
ජනප්‍රිය මිමි වලින් යුතු තේක්ක, කුඹුක්, කොස් ඇතුළු විවිධ පංතිවල ඉරූ දැව තොග තක්සේරු මිල ගණන් යටතේ අලෙවි කිරීම
From- 2020/11/12 To- --

INVITATION FOR BIDS
Invitation for Bids for the Purchase of 60,000Nos. Nail Plates (100 X 225mm -60,000Nos.)
From- 2020/10/26 To- 2020/11/17

TENDER NOTICE
ජනප්‍රිය මිමි වලින් යුතු තේක්ක, කුඹුක්, කොස් ඇතුළු විවිධ පංතිවල ඉරූ දැව අලෙවි කිරීම සඳහා මුද්‍රිත මිල ගණන් කැඳවීම
From- 2020/10/26 To- 2020/11/05

INVITATION FOR BIDS
Invitation for Bids for the Purchase of 01No.Brand New High Reach Log Loader (Wheel Excavator Machine)
From- 2020/10/20 To- 2020/11/09

නිර්ව්‍යාජ වඩු කාර්මික දැව බලපත්‍ර අළුත්කිරීම
නිර්ව්‍යාජ වඩු කාර්මික දැව බලපත්‍ර අළුත්කිරීම - 2020
From- 2020/10/02 To- 2020/10/29

TENDER NOTICE
තේක්ක කඳන් අලෙවි කිරීම සඳහා මිල ගණන් කැඳවීම
From- 2020/09/21 To- 2020/10/07

TENDER NOTICE
ජනප්‍රිය මිමි වලින් යුතු තේක්ක, කුඹුක්, කොස් ඇතුළු විවිධ පංතිවල ඉරූ දැව අලෙවි කිරීම සඳහා මුද්‍රිත මිල ගණන් කැඳවීම
From- 2020/09/02 To- 2020/09/15

Timber Free Sale
ශ්‍රේණි කරන ලද තේක්ක ඇතුලු මිශ්‍ර දැව කඳන් නිදහස් අලෙවිය මත අලෙවි කිරීම
From- 2020/08/24 To- 2020/09/07

PROCUREMENT NOTICE
Invitation for Bids for Supply, Installation & Commissioning of Machinaries for Furniture Factories
From- 2020/08/17 To- 2020/09/07

TENDER NOTICE
තේක්ක, මහෝගනී, පයිනස් කඳන් අලෙවි කිරීම සඳහා මිල ගණන් කැඳවීම
From- 2020/07/09 To- 2020/07/22

PROCUREMENT NOTICE
for Bids for Supply, Installation & Commissioning of 03Nos.SawMill
From- 2020/07/06 To- 2020/07/23

PROCUREMENT NOTICE
2020 වර්ෂය සඳහා දැව සැපයීම සහ මංසල මිලදී ගැනීම සඳහා ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම
From- 2020/06/24 To- 2020/07/01

Timber Free Sale
ශ්‍රේණි කරන ලද තේක්ක ඇතුලු මිශ්‍ර දැව කඳන් නිදහස් අලෙවිය මත අලෙවි කිරීම
From- 2020/06/22 To- --

PROCUREMENT NOTICE
VACUUM PUMP 01ක් සැපයීම, සවිකිරීම සහ ක්‍රියා කරවීම සඳහා ලංසු කැඳවීම
From- 2020/06/18 To- 2020/07/08

PROCUREMENT NOTICE
රාජ්‍ය දැව සංස්තාවේ ප්‍රධාන කාර්‍යලයේ පවිත්‍රතා කටයුතු අවුරුද්දක කාලයක් සඳහා ලංසු කැඳවීම
From- 2020/06/18 To- 2020/07/01

PROCUREMENT NOTICE
ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම
From- 2020/06/18 To- 2020/06/25

PROCUREMENT NOTICE
2020 වර්ෂය සඳහා දැව සැපයීම සහ මංසල මිලදී ගැනීම සඳහා ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම
From- 2020/06/18 To- 2020/07/01

PROCUREMENT NOTICE
Invitation for Bids for the Purchase of 500 CU.M (5%±) Imported Sawn Timber
From- 2019/10/28 To- 2019/11/18

TENDER NOTICE
ගෘහ භාණ්ඩ ඔප දැමීම සඳහා මිල ගනන් කැඳවීම
From- 2019/10/23 To- 2019/10/31

INVITATION FOR BIDS
ලංසු සදහා ආරාධනාවයි
From- 2019/10/21 To- 2019/11/04

PROCUREMENT NOTICE
Invitation for Bids for the Purchase Nail Plates
From- 2019/10/14 To- 2019/11/18

Timber Free Sale
ශ්‍රේණි කරන ලද තේක්ක ඇතුලු මිශ්‍ර දැව කඳන් නිදහස් අලෙවිය මත අලෙවි කිරීම
From- 2019/09/18 To- 2019/10/19

PROCUREMENT NOTICE
Invitation for Bids for the Purchase of 246Nos.Brand New Motor Cycles (120 – 130cc)
From- 2019/09/04 To- 2019/09/11

INVITATION FOR BIDS
ලංසු සදහා ආරාධනාවයි
From- 2019/09/03 To- 2019/09/17

PROCUREMENT NOTICE
Invitation for Bids for the Purchase of 03Nos.Brand New High Reach Log Loaders
From- 2019/08/05 To- 2019/08/19

INVITATION FOR BIDS
ලංසු සදහා ආරාධනාවයි
From- 2019/08/01 To- 2019/08/19

INVITATION FOR BIDS
ලංසු සදහා ආරාධනාවයි
From- 2019/07/22 To- 2019/08/05

TENDER NOTICE
මින්නේරිය දැව ගබඩාවේ කුඹුක් දැව කඳන් අලෙවි කිරීම සඳහා මිල ගණන් කැඳවීම
From- 2019/07/19 To- 2019/08/08

Timber Free Sale
ශ්‍රේණි කරන ලද තේක්ක, කුඹුක්, කොස්, මහෝගනී, මික්‍රොකෝරිස්, ග්‍රාන්ඩිස් ඇතුලු මිශ්‍ර දැව කඳන් නිදහස් අලෙවිය මත අලෙවි කිරීම
From- 2019/07/12 To- --

INVITATION FOR BIDS
ලංසු සදහා ආරාධනාවයි
From- 2019/06/17 To- 2019/07/01

PROCUREMENT NOTICE
Invitation for Bids for the Purchase Creosote Oil and Nail Plates
From- 2019/05/22 To- 2019/06/20

Registration of suppliers for the Supply of Office Furniture & other related items during the year 2019.
2019 වර්ෂය සඳහා කර්යාල ගෘහ භාණ්ඩ හා අනෙකුත් අදල අයිතම සැපයීම සඳහා සැපයුම් කරුවන් ලියපදිංචි කිරීම
From- 2019/03/21 To- 2019/04/04

TENDER NOTICE
විවිධ පංති වලට අයත් දැව කඳන් අලෙවි කිරීම සඳහා මිල ගණන් කැඳවීම
From- 2019/02/20 To- 2019/03/18

INVITATION FOR BIDS
ලංසු සදහා ආරාධනාවයි
From- 2019/01/07 To- 2019/01/21

INVITATION FOR BIDS
ලංසු සදහා ආරාධනාවයි
From- 2018/11/19 To- 2018/12/03

PROCUREMENT NOTICE
Invitation for Bids for the Purchase of 01 No. Brand New Lorry with Crane (Large)
From- 2018/11/02 To- 2018/11/26

PROCUREMENT NOTICE
Invitation for Bids for the Purchase of Imported Sawn Timber
From- 2018/11/02 To- 2018/11/27

TENDER NOTICE
කුලී පදනම යටතේ යන්ත්‍ර යොදා ගැනීම සඳහා ටෙන්ඩර් කැඳවීම
From- 2018/10/22 To- 2018/11/05

NOTICE INVITING TENDER FOR CANTEEN
රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවේ භෝජනාගාරය පවත්වාගෙන යාම සඳහා ටෙන්ඩර් කැඳවීම
From- 2018/10/08 To- 2018/10/23

නිර්ව්‍යාජ වඩු කාර්මික දැව බලපත්‍ර අළුත්කිරීම
නිර්ව්‍යාජ වඩු කාර්මික දැව බලපත්‍ර අළුත්කිරීම - 2018
From- 2018/09/14 To- 2018/10/15

PROCUREMENT NOTICE
Invitation for Bids for the Purchase of 02 Nos. Brand New Lorry with Crane (Small)
From- -- To- --till-2018.09.20

Procurement Notice - Coal Tar Creosote Oil
-
From- -- To- - - till - 2018/09/19

PROCUREMENT NOTICE
Invitation of Bids for the Purchase of Raw Material for Furniture Factories
From- 2018/08/06 To- --

INVITATION FOR BIDS
ලංසු සඳහා ආරධනා
From- 2018/06/25 To- 2018/07/06

Procurement Notice - Janitorial Services
රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවේ ප්‍රධාන කාර්‍යාලයේ පවිත්‍රතා කටයුතු අවුරුද්දක කාලයක් (2018.08.01 - 2019.07.31 සඳහා ලංසු කැඳවීම
From- -- To- --

Procurement Notice - Coal Tar Creosote Oil
-
From- - To- - till - 2018/06/13

Timber Grading Advertisement
ශ්‍රේණි කරන ලද තේක්ක, කුඹුක් දැව කඳන් අලෙවි කිරීම
From- 2018.05.21 To- --

Teak Free Sale
තේක්ක දැව කඳන් නිදහස් අලවිය
From- 2017/12/05 To- --

PROCUREMENT NOTICE
1. Procurement No. STC/PSM/2017/PRO-17 Supply Installation & commissioning of 01 No. Edger Machine & 01 No. Rectangular Tenon Machine 2. Procurement No. STC/PSM/2017/PRO-18 Purchase of Nail Plates - 100 x 100 mm – 50,000 Nos. and 75 x 75 mm 50,000 Nos.
From- - To- -

INVITATION FOR BIDS
A complete set of Bidding Document in English Language may be purchased by interested bidders on the submission of a written application to the Act. Deputy General Manager ( P & T ), Civil Engineering Division, State Timber Corporation on any working day from 14th August 2017 until 25th August 2017 from 09.00 a.m. to 3.00 p.m. and upon payment of a non-refundable fees to the Cashier, 2nd Floor, State Timber Corporation by cash.
From- 2017/08/14 To- 2017/08/25

නිර්ව්‍යාජ වඩු කාර්මික දැව බලපත්‍ර අළුත්කිරීම
නිර්ව්‍යාජ වඩු කාර්මික දැව බලපත්‍ර අළුත්කිරීම
From- 2017/05/12 To- 2017/06/12

Bid for Supply of 500 cu.m Imported Sawn Timber
Bid will be closed at 14.00 hours on 26.05.2017 and the Bids received will be opened immediately thereafter at the Conference Hall, 1st Floor, State Timber Corporation, No 82, Rajamalwatte Road, Battaramulla.
From- 2017/05/26 -- 02.00 p.m-- To- 2017/05/26

INVITATION FOR BIDS
A complete set of Bidding Document in English Language may be purchased by interested bidders on the submission of a written application to the Acc. Deputy Manager (Civil Engineering), Civil Engineering Division, State Timber Corporation on any working day from 24th April 2017 until 05th May 2017 from 09.00 a.m. to 3.00 p.m. and upon payment of a non-refundable fees to the Cashier, 2nd Floor, State Timber Corporation by cash
From- 2017/04/24 To- 2017/05/05

STC Creosote Barrel Sale Keppetipola 2017 March
ක්‍රියොසෝට් හිස් බැරල් අලවි කිරීම සඳහා මිල ගනන් ලබා ගැනීම
From- 2017.03.27 To- 2017.04.26

Eucalyptus / Grandis / Pinus Timber Tender at Keppetipola Depot
යුකැලිප්ටස් / ග්‍ර‍ාන්ඩිස් / පයිනස් දැව සඳහා මිල ගනන් කැඳවීම - කැප්පෙටිපොල ගබඩ‍ාව Last date and time of issuing Tender Documents - 14.30 hrs. on 2016.11.28 Date of Closing of Tender - 10.15 hrs. on 2016.11.29 Date of Opening of Tender - 10.20 hrs. on 2016.11.29
From- xx To- xx

Tender for Timber Transport 2016 September
දැව කඳන් ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා ටෙන්ඩර් කැඳවීම 2016 සැප්තැම්බර්
From- 2016/08/30 To- 2016/09/05

Timber Auctions 2016 July
ග්‍රාන්ඩ්ස් - ප්‍රතික්ෂේපිත සිල්පර අලෙවි කිරීම සඳහා මිල ගණන් කැඳවීම
From- 2016/07/21 To- 2016/07/22