රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවේ සංචරක බංගලා

ස්ථානය : නුවරඑලිය - නවCovid19 මාර්ගෝපදේශ යටතේ බංගලා වෙන් කරවා ගත හැකිය
සංචාරක බංගලාවේ ස්ථාන සිතියමවෙන්කිරීමේ ගාස්තු 2015/08/01 දින සිට බලාත්මක වේ


Number of Persons

Charges (Rs.) (including taxes)

Room No. 01 (Non A/C) 3 Rs. 3,000/=
Room No. 02 (Non A/C) 3 Rs. 3,000/=
Room No. 03 (Non A/C) 3 Rs. 3,000/=
Room No. 04 (Non A/C) 10 Rs. 2500/=

Whole Bungalow

( Room No. 01, 02, 03 & 04 )
19 Rs. 11,500/=


Note:
Equiped with : Tv, Radio, Refrigerator, 2 Drawing Room Suits & Dininng Table, 2 Bath Rooms
Climate Condition : Nuwara Eliya Blessed a with salubrious climate, breathtaking views of valleys, meadow s, mountains and greenery.